Šta je poslovni (biznis) konsalting?

Poslovanje danas mnogo se razlikuje od poslovanja nekada. Tržišta su otvorenija i značajno veća, borba za kupca sve okrutnija i teža a od mnogo faktora  zavisi visina profita koji će organizacija ostvariti.

U takvim, sve težim, uslovima poslovanja i razvoju novih metoda i tehnika za unapređenje organizacije, procesa, upravljanja ljudskim resursima i slično, mnogi vlasnici i menadžeri primorani su da eksterno angažuju konsultante kako bi održali korak sa razvojem poslovnih praksi i uvećali svoje šanse na tržištu.

Poslovni (biznis) konsalting je tako postao veoma važan segment u procesu razvoja i unapređenja poslovanja. Konsalting može biti iz raznih oblasti:

 • Primene međunarodnih standarda,
 • Definisanja organizacione strukure i sistematizacije radnih mesta,
 • Razvoja prodajnih aktivnosti,
 • Usklađivanja sa zakonskim propisima iz određenih oblasti,
 • Primene pravila bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Zaštite životne sredine
 • Finansija i
 • mnogih drugih.

Najvažnije je da oni koji angažuju konsultanta za neku oblast budu svesni da će valjanost urađenog posla zavisiti i od njih samih, jer samo uz punu saradnju sa konsultantom mogu se očekivati najbolji rezultati. Konsultant ima zadatak da usmerava na oblasti i zadatke koji se moraju ispuniti kako bi se usaglasili sa nekim zahtevima (zakonima, standardima i slično) ili sa internim ciljevima organizacije.  Naravno to podrazumeva i pojašnjenje tih zahteva i aktivno učestvovanje konsultanta u razvoju procedura, izradi neke dokumentacije i slično. Ukoliko organizacija nema tehničkih uslova za izradu i/ili štampu dokumenata, konsultant treba da se postara da ih organizacija obavezno dobije (u elektronskoj ili papirnoj formi).

Da bi posao koji konsultant obavi u organizaciji bio dugoročno dobar od velike je važnosti da zaposleni u organizaciji budu potpuno uključeni i obučeni za dalju primenu.

Kako bi organizacijama pojasnili  šta mogu da očekuju kada angažuju konsultanta pokušaćemo da navedemo sve aktivnosti koje konsultant treba da izvede u nekoj od faza svog rada:

 • Da u skladu sa zadatkom izvrši snimanje početnog stanja koja podrazumeva: pregled dokumentacije, intervjuisanja odgovornih lica o nivou primene nekog zakona, pravilnika ili standarda,
 • Na osnovu snimljenog stanja treba da napravi plan otklanjanja nepravilnosti i/ili uspostavljanja sistema, dokumenta i slično,
 • Da sa zaposlenima radi na uspostavljanju sistema koji će služiti toj određenoj organizaciji, uvažavajući sve njihove prakse i organizacionu kulturu.
 • Da održi sve neophodne obuke (o higijeni, primeni dokumentacije, kontroli, praćenju procesa i slično) kako bi zaposleni mogli u kontinuitetu da primenjuju uspostavljeni sistem.
 • Da rukovodstvo obaveštava o napredovanju projekta i eventualno ukaže na prepreke na koje nailazi tokom svog rada,
 • Da predlaže rešenja (u skladu sa zakonom, pravilnikom ili standardom) ali da se primenjuju ona koja odobri organizacija,
 • Da poštuje princip poverljivosti i sve informacije koje dobije u organizaciji tretira kao strogo poverljive.

Navedene aktivnosti, u zavisnosti od oblasti za koju je potreban konsalting, se u većoj ili manjoj meri primenjuju u većini projekata konsaltinga bilo da je u pitanju uvođenje međunarodnih standarda, razvoj prodajnih aktivnosti, finansijski konsalting,  donošenje interne organizacije i sistematizacije radnih mesta ili neki drugi.

Ono što je najvažnije naglasiti jeste to da konsalting ne predstavlja ništa drugo nego neku vrstu mentorstva kome je najvažniji cilj da pomogne organizacijama kojima je ta pomoć potrebna i koji uz iskrenu saradnju druge strane može doneti mnogo dobrobiti.

Poslovni (biznis) konsaltingKonsalting se može slikovito tumačiti i kao putokaz za organizacije koje u određenoj oblasti nemaju dovoljno znanja ili kadrovskih mogućnosti. A u današnje vreme kada je najvažnije regovati na vreme jer svako odlaganje rađa više problema, konsalting može pomoći da ogranizacije ne lutaju u potrazi za rešenjima.

Ova vrsta posla takođe se može smatrati i podugovaračkim poslom koji poput advokata ili marketinške agencije jedan deo posla obavljaju za vas. Iako prilikom nekih projekata, kao što je uvođenje međunarodnih standarda, organizacije moraju da obavljaju posao i nakon završenog konsultantskog dela, zaposlenima je mnogo olakšano jer znaju kako tačno da obavljaju te zadatke. To će naravno isključiti greške i obezbediti uštedu vremena a rukovodstvu omogućiti da vreme utroše u razvoj strateških planova, novih proizvoda i usluga i slično.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *